fbpx

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

AIESEC Türkiye Bilgilendirme Metni

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili olarak sizlerin kişisel verilerinizin işlenmesi  konusunda sizleri bilgilendirmek  isteriz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri gereği kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere, Kişisel Veri olarak aşağıdaki kapsamda, Veri Sorumlusu sıfatıyla Türkiye İktisadi Ve Ticari İlimler Talebeleri Staj Komitesi Derneği  (“AIESEC Türkiye”) tarafından işlenecektir. “Kişisel verilerinizin işlenmesi” ise bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir. AIESEC Türkiye olarak kişisel verilerinizin güvenliğine  üst düzeyde önem vererek, sizlere sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerimizde kişisel verilerinizin güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam ettiğimizi belirtmek isteriz.

Kişisel verilerinizin danışmanlık işlemleriniz için kullanılması, özel hayatınızın gizliliği ve temel hak ve özgürlüklerinizin korunması temel prensibimizdir. Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri:

AIESEC Uluslararası değişim programlarına kayıt, eşleşme ve AIESEC Türkiye gönüllü üye alımı süreçleri kapsamında her türlü danışmanlık iş ve işleminin yürütülmesi ve takibi için KVKK kapsamında kişisel veri olarak nitelendirilen kimlik bilgileriniz, adres, telefon numaranız, diğer bilgilerinizi kaydetmek, kâğıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlemek, ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilerce (mahkemeler, Tüketici Hakem Heyetleri, Avukatlar, Mali Müşavirler, Dış Denetim Firmaları) öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, AIESEC Türkiye sunulan veya talep edilen başkaca ürün ve hizmetlerimizi sunmak, tarafınızla imza edilen sözleşmenin gereğini yerine getirmek, güvenlik ile suçun önlenmesi gibi meşru menfaatlerimizi yerine getirmek olarak sıralanır. .

Kişisel verilerinizin aktarılması:

Yukarıda özetle sıralanan amaçlarla AIESEC Türkiye  nezdinde bulunan kişisel verileriniz; danışmanlık hizmetleri kapsamında değişim programı faaliyetlerimizi yürütmek üzere işbirliği yaptığımız, program ortağı kurum, kuruluş, yurtiçi/yurtdışı AIESEC şube ve temsilcilikleri ile, bağımsız denetim ve destek hizmeti alınan kuruluşlara, büyükelçiliklere, hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde avukat ve mali müşavirlerimize aktarılır.

Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi:

Kişisel verileriniz şubeler ve internet sitemiz gibi kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan, yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz, işbirliği yaptığımız program ortağı kurum ve kuruluşlar aracılığıyla çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.

Kanun’un 11. maddesi uyarınca haklarınız:

Şirketimize başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin; I) işlenip işlenmediğini öğrenme, II) işlenmişse bilgi talep etme, III) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, IV) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, V) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, VI) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, VII) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (V) ve (VI) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, VIII) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, IX) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Kanun’un 13. Maddesi uyarınca veri sorumlusuna başvuru haklarınız:

KVKK’nın 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan AIESEC Türkiye’ye KVKK’nın uygulanmasına ilişkin her türlü talebin yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVKK’nın 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak iletebilirsiniz. Başvurularda sadece başvuru sahibi kişi hakkında bilgi verilecek olup üçüncü kişiler hakkında bilgi alınması mümkün olmayacaktır. AIESEC Türkiye’nin cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

 

Başvurunuzda;

 

  1. Adınızın, soyadınızın ve imzanızın,

 

  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,

 

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

 

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

 

d) Talep konunuzun bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

 

Kanun kapsamında başvuru yapabileceğiniz veri sorumlusu:

T.İ.T.İ.T.S.K Derneği Genel Merkezi (AIESEC Türkiye) Tomtom Mahallesi Postacılar Sokak Şaup Apt. 1/1 Tünel-Beyoğlu/İstanbul

Mersis No: 0879024011400003

Telefon Numarası:(212) 293 81 65

İstenilen bilgi ve belgelerin başvurucu tarafından gereği gibi sağlanmaması durumunda, AIESEC Türkiye tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların gereği gibi yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, AIESEC Türkiye kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder.

TOP
blank
Sayfa yükleniyor...